ทุ่ม 412 ล้าน เทคโอเวอร์ Q-Conจากกลุ่มแลนด์ฯ-เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้

SCC โดดซื้อหุ้น Q-Con จากกลุ่มผู้ถือหุ้นแลนด์ แอนด์ เอ้าส์,ควอลิตี้ เฮ้าส์ , เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ยึดหุ้นใหญ่เบ็ดเสร็จ 51% ใช้เงินกว่า 412 ล้าน แจงเหตุตัดสินใจลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าวัสดุก่อสร้างได้อย่างครบถ้วน พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาพรวมของในธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้ดียิ่งขึ้น

นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯวันนี้(8ก.พ.53)ว่า ขอเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทเอสซีจีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 โดย SCC ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง เสนอซื้อหุ้นบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) หรือQ-Con จากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในราคาหุ้นละ 4 บาท โดยมีรายละเอียดหุ้นที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอขาย ดังนี้


1. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 40,997,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ10.25
2. บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 97,320,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.33
3. บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 5,805,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.45
4. บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 59,877,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.97รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 204,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 412,500,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Q-Con โดยการซื้อหุ้นดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้บรรลุผลครบทุกข้อแล้ว

1) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต้องเสนอขายหุ้นให้เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Q-Con โดยต้องโอนหุ้นทั้งหมดพร้อมกันในคราวเดียว

2) คณะกรรมการของเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และคณะกรรมการของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีมติอนุมัติการซื้อขายหุ้น Q-Con3) ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Q-Con


อย่างไรก็ตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวอาจถูกยกเลิกได้หากเงื่อนไขข้างต้นไม่บรรลุผลภายในกำหนด 1 เดือนนับแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลง หรือ Q-Con มีมูลค่าหุ้นลดลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้เมื่อเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นบรรลุผลและเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้รับโอนหุ้นเรียบร้อยแล้ว เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจะทำคำเสนอซื้อหุ้น Q-Con จากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ SCC จะรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบความคืบหน้าต่อไปสำหรับQ-Con ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบาด้วยกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 12 ล้านตารางเมตรต่อปี มีโรงงานผลิตในจังหวัดอยุธยาและระยองรวมทั้งสิ้น 4 โรงงานการลงทุนในครั้งนี้จะทำให้ SCC สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าวัสดุก่อสร้างได้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในภาพรวมของ SCC ในธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้ดียิ่งขึ้นชื่อ:  logo_pcc.gif
ครั้ง: 649
ขนาด:  7.4 กิโลไบต์

ชื่อ:  logos2m.jpg
ครั้ง: 644
ขนาด:  45.0 กิโลไบต์