เทมาเส็กขนเงินกลับบ้านอีกกว่า 1 หมื่นลบ. หลัง ADVANC ควักกระเป๋าจ่ายปันผล 8.30 บาท/หุ้น

ชื่อ:  11.jpg
ครั้ง: 1739
ขนาด:  50.3 กิโลไบต์

รายงานข่าวจากตลาดหักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ของ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC) ณ ปิดสมุดทะเบียน 28 สิงหาคม
2552 พบว่า บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น (SHIN) ถือหุ้นใหญ่ใน ADVANC จำนวน
1,263.71 ล้านหุ้น คิดเป็น 42.65% อันดับสองได้แก่ SINGTEL STRATEGIC
INVESTMENTS PTE LTD. ถือหุ้น 568 ล้านหุ้น หรือ 19.17% และอันดับ 3 ได้แก่
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES ถือหุ้น 79.50 ล้านหุ้น หรือ 2.68%


อนึ่ง ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น (SHIN) ณ ปิดสมุดทะเบียน 31 สิงหาคม 2552 พบว่า บริษัท ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้นใหญ่ 1,742.40 ล้าน
หุ้น หรือ 54.43% และอันดับสองได้แก่ บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้น
1,334.35 ล้านหุ้น หรือ 41.68%


ล่าสุด ADVANC ประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 52 หุ้นละ 3.30 บาท และจ่ายปันผลพิเศษอีกหุ้นละ 5 บาท รวมเป็น
8.80 บาท/หุ้น เนื่องจากมีสภาพคล่องส่วนเกินสูง และไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม ส่งผล
ให้ บ. ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ และ บ.แอสเพน โฮลดิ้งส์ ซึ่งถือหุ้น ADVANC ทางอ้อมผ่าน
ทางกลุ่ม SHIN ได้รับเงินจากการปันผลครั้งนี้ คิดเป็นมูลค่ารวม 10,488.79 ล้าน
บาท


ทั้งนี้ ในงวด 6 เดือนแรกของปี 52 ADVANC ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลหุ้นละ 3 บาท โดย บ. ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ และ บ.แอสเพน โฮลดิ้งส์ ได้รับ
เงินรวมจากการปันผลครั้งนั้นประมาณ 3.7 พันล้านบาท


อนึ่ง เมื่อต้นปี 2549 กลุ่ม เทมาเส็ก เข้ามาซื้อหุ้น บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั่น
(SHIN) จากตระกูลชินวัตร โดยปัจจุบันถือหุ้นผ่าน บริษัท ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ จำนวน
1,742.40 ล้านหุ้น สัดส่วน 54.43% และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท แอสเพน โฮ
ลดิ้งส์ อีก 1,334.35 ล้านหุ้น สัดส่วน 41.68% คิดเป็นมูลค่าการลงทุนในหุ้น SHIN
ทั้งหมดประมาณ 1.5 แสนล้านบาท หรือที่หุ้นละ 49.25 บาท และช่วง 2 ปีครึ่ง
(2549-ครึ่งปี 2551) เทมาเส็ก ได้รับเงินปันผลทางอ้อมจากการปันผลของ ADVANC
ประมาณ 2 หมื่นล้านบาทชื่อ:  efinan.gif
ครั้ง: 1677
ขนาด:  11.7 กิโลไบต์

ชื่อ:  logos2m.jpg
ครั้ง: 1679
ขนาด:  45.0 กิโลไบต์