ประเทศไทย

จุดแข็ง
? เป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรหลายรายการรายใหญ่ของโลก
? ที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ
? สาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึง
? ระบบธนาคารค่อนข้างเข้มแข็ง
? แรงงานจำนวนมาก
จุดอ่อน
? แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ
? เทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่ยังเป็นขั้นกลาง
ประเด็นที่น่าสนใจ
? ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางอาเซียนในหลายด้าน อาทิ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และศูนย์กลางการท่องเที่ยว
? ดำเนินงานตามแผนปรับตัวสู่ AEC ปี 53-54 ได้ 64% สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของอาเซียนที่ 53% สะท้อนการเตรียมพร้อมอย่างจริงจัง


ประเทศฟิลิปปินส์

จุดแข็ง
? ประชากรจำนวนมากอันดับ 12 ของโลก (>100 ล้านคน)
? แรงงานทั่วไปมีความรู้-สื่อสารภาษาอังกฤษได้
จุดอ่อน
? ที่ตั้งห่างไกลจากประเทศสมาชิกอาเซียน
? ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสวัสดิภาพทางสังคมยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร
ประเด็นที่น่าสนใจ
? สหภาพแรงงานมีบทบาทค่อนข้างมาก และมีการเรียกร้องเพิ่มค่าแรงอยู่เสมอ
? การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการรองรับความต้องการภายในประเทศเป็นหลัก


ประเทศอินโดนีเซีย

จุดแข็ง
? ขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
? ตลาดขนาดใหญ่ (ประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก และมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
? มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก
? มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและจำนวนมาก โดยเฉพาะถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ โลหะต่างๆ
? ระบบธนาคารค่อนข้างแข็งแกร่ง
จุดอ่อน
? ที่ตั้งเป็นเกาะและกระจายตัว
? สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร โดยเฉพาะการคมนาคม และการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
ประเด็นที่น่าสนใจ
? การลงทุนส่วนใหญ่เน้นใช้ทรัพยากรในประเทศเป็นหลัก

อ่านต่อ: http://www.thai-aec.com/140#ixzz281baawA6