ตอบกลับกระทู้
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1

กระทู้: บทสวดแผ่เมตตา..ภาษาบาลี

 1. #1
  Cute PlatinumMember รูปส่วนตัว HappyDay
  สมัครเมื่อ
  08 Sep 2008
  ที่อยู่
  ChaengWatthana Nonthaburi
  โพส
  3,035
  8
  รับคำขอบคุณ 181 ครั้ง
  มาตรฐาน บทสวดแผ่เมตตา..ภาษาบาลี  .
  บ ท แ ผ่ เ ม ต ต า โ ด ย ไ ม่ มี ป ร ะ ม า ณ

  อะหัง อะเวโร โหมิ ( ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร )
  อัพยาปัชโฌ โหมิ ( ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน )
  อะนีโฆ โหมิ ( ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ )
  สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ (ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ )
  มะมะ มาตาปิตุ ( ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า )
  อาจาริยา จะ ญาติมิตตา ( จะ ครูอาจารย์ และญาติมิตร )
  สะพราหมะจาริโน จะ ( ผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง )
  อะเวรา โหนตุ ( จงปราศจากเวร )
  อัพยาปัชฌา โหนตุ ( จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน )
  อะนีฆา โหนตุ ( จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ )
  สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
  อิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยคิโน ขอให้ท่านโยคี ( ผู้ทรงสมาธิ) ทั้งปวงในเขตนี้ )
  อะเวรา โหนตุ ( จงปราศจากเวร )
  อัพยาปัชฌา โหนตุ ( จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน )
  อะนีฆา โหนตุ ( จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ )
  สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ ( ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ )
  อิมัสมิง อาราเม สัพเพ ภิกขู ( ขอพระภิกษทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในเขตนี้ )
  สามะเณรา จะ ( และสามเณร )
  อุปาสะกา อุปาสิกายา จะ ( ทั้งอุบาสกและ อุบาสิกา )
  อะเวรา โหนตุ ( จงปราศจากเวร )
  อัพยาปัชฌา โหนตุ ( จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน )
  อะนีฆา โหนตุ ( จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ )
  สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ( ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ )
  อัมหากัง จะตุปัจจายะทายะกา ( ขอทายกทายิกา ผู้ให้ปัจจัย๔ แก่พวกเราทั้งหลาย )
  อะเวรา โหนตุ ( จงปราศจากเวร )
  อัพยาปัชฌา โหนตุ ( จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน )
  อะนีฆา โหนตุ ( จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ )
  สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ( ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ )
  อัมหากัง อารักขา เทวาตา ( ขอเทวดาผู้อารักขาเราทั้งหลาย )
  อิมัสมิง วิหาเร ( ในวิหารแห่งนี้ )
  อิมัสมิง อาวาเส ( ในอาวาสแห่งนี้ )
  อิมัสมิง อาราเม ( ในอารามแห่งนี้ )
  อารักขา เทวาตา ( ขอเทวาผู้รักษาสถานที่เหล่านี้ )
  อะเวรา โหนตุ ( จงปราศจากเวร )
  อัพยาปัชฌา โหนตุ ( จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน )
  อะนีฆา โหนตุ ( จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ )
  สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ ( ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ )
  สัพเพ สัตตา ( ขอสัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง )
  สัพเพ ปาณา ( ขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย )
  สัพเพ ภูตา ( ขอภูติทั้งหลาย )
  สัพเพ ปุคคะลา ( ขอบุคคลทั้งหลาย )
  สัพเพ อัตตภาวา ปริยาปันนา ( ขอผู้มีอัตภาพทั้งหลาย )
  สัพพา อิตถีโย ( ขอสตรีทั้งหลาย ทั้งปวง )
  สัพเพ ปุริสา ( ขอบุรุษทั้งหลาย ทั้งปวง )
  สัพเพ อริยา ( ขอพระอริยเจ้าทั้งหลาย ทั้งปวง )
  สัพเพ อนริยา ( ขอผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย ทั้งปวง )
  สัพเพ เทวา ( ขอเทวาทั้งหลาย ทั้งปวง )
  สัพเพ มนุสสา ( ขอมนุษย์ทั้งหลาย ทั้งปวง )
  สัพเพ วินิปาติกา ( ขอสัตว์วินิปาติกะทั้งหลาย ทั้งปวง )
  อะเวรา โหนตุ ( จงปราศจากเวร )
  อัพยาปัชฌา โหนตุ ( จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน)
  อะนีฆา โหนตุ ( จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ )
  สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ( ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ )
  ทุกขา มุจจันตุ ( ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์ )
  ยถา ลัทธาสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ( จงอย่าพลัดพรากจากสมบัติที่ได้มา )
  กัมมัสสะกา ( ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น )
  ปุรถิมายะ ทิสายะ ( ขอสัตว์ทั้งปวง ในทิศบูรพา ( ทิศตะวันออก )
  ปัจฉิมายะ ทิสายะ ( ในทิศปัจฉิม ( ทิศตะวันตก )
  อุตตรายะ ทิสายะ ( ในทิศอุดร ( ทิศเหนือ )
  ทักขิณายะ ทิสายะ ( ในทิศทักษิณ ( ทิศใต้ )
  ปุรถิมายะ อนุทิสายะ ( ในทิศอาคเนย์ ( ทิศตะวันออกเฉียงใต้ )
  ปัจฉิมายะ อนุทิสายะ ( ในทิศพายัพ ( ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ )
  อุตตระ อนุทิสายะ ( ในทิศอิสาน ( ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ )
  ทักขิณายะ อนุทิสายะ ( ในทิศหรดี ( ตะวันตกเฉียงใต้ )
  เหฎฐิมายะ ทิสายะ ( ในทิศเบื้องล่าง )
  อุปาริมายะ ทิสายะ ( ในทิศเบื้องบน )
  สัพเพ สัตตา ( ขอสัตว์ทั้งหลาย )
  สัพเพ ปาณา ( ขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย )
  สัพเพ ภูตา ( ขอภูติทั้งหลาย )
  สัพเพ ปุคคะลา ( ขอบุคคลทั้งหลาย )
  สัพเพ อัตตภาวา ปริยาปันนา ( ขอผู้มีอัตภาพทั้งหลาย )
  สัพพา อิตถีโย ( ขอสตรีทั้งหลาย )
  สัพเพ ปุริสา ( ขอบุรุษทั้งหลาย )
  สัพเพ อริยา ( ขอพระอริยเจ้าทั้งหลาย )
  สัพเพ อนริยา ( ขอผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย )
  สัพเพ เทวา ( ขอเทวา ทั้งหลาย )
  สัพเพ มนุสสา ( ขอมนุษย์ทั้งหลาย )
  สัพเพ วินิปาติกา ( ขอสัตว์วินิปาติกะทั้งหลาย )
  อะเวรา โหนตุ ( อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย )
  อัพยาปัชฌา โหนตุ ( อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย )
  อะนีฆา โหนตุ ( อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย )
  สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ ( จงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ )
  ทุกขา มุจจันตุ ( ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์ )
  ยถา ลัทธา สัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ( จงอย่าพลัดพรากจากสมบัติที่ได้มา )
  กัมมัสสะกา ( ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น )
  อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ ( และสัตว์ที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงภวัคคภูมิ )
  อโธ ยาวะ อวิจจิโต ( และสัตว์ที่อยู่เบื้องล่างจนถึงอเวจีมหานรก )
  สมันตา จักกะวาเลสุ ( สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล )
  เย สัตตา ปถวิจารา ( ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี )
  อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ ( ขอจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน )
  นิทุกขา จะ นุปัททวา ( ปราศจากทุกข์ และอุปัทวันตราย )
  อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ ( ขอสัตว์ที่อยูสูงขึ้นไปถึงภวัคคภูมิ )
  อโธ ยาวะ อวิจจิโต ( และสัตว์อยู่เบื้องล่างในอเวจีมหานรก )
  สมันตา จักกะวาเลสุ ( สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล )
  เย สัตตา อุทักเขจารา ( ขอสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ )
  อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ ( ขอจงอย่าได้เบียดเบียนใครเลย อย่าได้มีเวรกับใครเลย )
  นิทุกขา จะ นุปัททวา ( ปราศจากทุกข์ ปราศจากอุปัทวันตราย )
  อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ ( ขอสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูเบื้องบนคือภวัคคภูมิลงมา )
  อโธ ยาวะ อวิจิโต ( ตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นไป )
  สมันตา จักกะวาเฬสุ ( ขอสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลโดยรอบๆ )
  เย สัตตา ปถวิจารา ( ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี )
  อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ ( ขอจงอย่าได้เบียดเบียนใครเลย อย่าได้มีเวรกับใครเลย )
  นิทุกขา จะ นุปัททวา ( ปราศจากทุกข์ ปราศจากอุปัทวันตราย ทั้งสิ้นเทอญฯ )


  บ ท แ ผ่ เ ม ต ต า อั ง ก ฤ ษ

  May I be free from enmity and danger.
  May I be free from mental suffering.
  May I be free from physical suffering.
  May I take care of myself happily.

  May my parents, teachers, relatives and friends,
  fellow Dhammafarers may they be free from enmity and danger.
  May they be free from mental suffering.
  May they be free from physical suffering.
  May they take care of themselves happily.

  May all yogis in this compound be free from enmity and danger,
  be free from mental suffering, be free from physical suffering.
  May they take care of themselves happily.

  May all monks in this compound, novice monks,
  laymen and laywomen disciples
  may they be free from enmity and danger.
  May they be free from mental suffering.
  May they be free from physical suffering.
  May they take care of themselves happily.

  May our donors of the four supports (clothings, food, medicine and lodging)
  be free from enmity and danger, be free from mental suffering,
  be free from physical suffering. May they take care of themselves happily.

  May our guardian devas in this monastery, in this dwelling, in this compound -
  may the guardian devas be free from enmity and danger,
  be free from mental suffering, be free from physical suffering.
  May they take care of themselves happily.

  May all beings, all breathing things, all creatures, all individuals,
  all personalities, may all females, all males, all noble ones, all worldlings,
  all deities, all humans, all those in the four woeful planes -
  may they be free from enmity and danger. May they be free from mental suffering.
  May they be free from physical suffering. May they take care of the mselves happily.

  May all beings be free from suffering, may whatever they have gained,
  not be lost, all beings, all owners of their karma -

  in the eastern direction,
  in the western direction,
  in the northern direction,
  in the southern direction,
  in the southeast direction,
  in the northwest direction,
  in the northeast direction,
  in the southwest direction,
  in the direction below,
  in the direction above,

  may all beings, all breathing things, all creatures, all individuals,
  all personalities, all females, all males, all noble ones, all worldlings,
  all deities, all humans, all those in the four woeful planes -
  may they be free from enmity and danger.
  May they be free from mental
  suffering. May they be free from physical suffering.
  May they take care of themselves happily.

  May all beings be free from suffering. May whatever they have gained,
  not be lost. All beings are owners of their karma.
  As far as the highest planes of existance to as far down as the lowest plane
  in the entire universe, whatever beings that move on earth -
  may they be free from mental suffering and enmity .
  May they be free from physical suffering and danger.

  As far as the highest plane of existance to as far down as the lowest plane
  in the entire universe whatever things that move on water -
  may they be free from mental suffering and enmity.
  May they be free from physical suffering and danger.

  As far as the highest plane of existance to as far down as the lowest plane
  in the entire universe whatever things that move in air -
  may they be free from mental suffering and enmity.
  May they be free from physical suffering and danger.
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดย HappyDay : 25th-January-2010 เมื่อ 22:18
  ....Cyber Smart Trader ...HappyDay Jung ....

ตอบกลับกระทู้

กฎการโพสข้อความ

 • ท่าน ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขข้อความโพสได้
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • HTML สถานะ เปิด
สมาชิก สัมมนาหุ้น บริการของเรา รายการทีวี ติดต่อเรา ติดต่อทีมงาน
วิธีการสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก
รายชื่อสมาชิก
จองคอร์สสัมมนา
ตรวจสอบรายชื่อ
แจ้งการชำระเงิน
S2M Café
สั่งซื้อหนังสือ
กล่องสนทนา
E-Newletter
StockRadars
ดูข้อมูลหุ้นไทยรายวัน
ดูกราฟหุ้นไทยรายตัว
ค้นหาข่าวหุ้นรายตัว
แกะรอยหุ้น
เม่าปีกเหล็ก
แกะรอยหยักสมอง
GEN-I
โฆษณา
ร่วมงานกับเรา
การเดินทาง
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7. และเวลาในขณะนี้คือ 11:14.
ขับเคลื่อนระบบโดย vBulletin™ รุ่น 4.0.6 | ภาษาไทยโดย iCafeZone.Net
Copyright © 2014 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
หุ้น โดย S2M Team ติดต่อ admin@stock2morrow.com