วิสัยทัศน์

เราเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านธุรกิจและการลงทุนชั้นนำของประเทศ
ที่มุ่งสร้างทักษะความรู้และทัศนคติที่ดี เพื่่อนำไปสู่สังคมของนักธุรกิจ
และนักลงทุนที่มีคุณภาพ พร้อมความสำเร็จอย่างยั่งยืน