หุ้น POST,THAI กลับมาซื้อขายชั่วคราว 1 เดือน


ข่าวสารการลงทุน

โดย stock2morrow
8 เมษายน 2564    |    990 Views

หลังการประกาศของ บมจ.การบินไทย (THAI) และ บมจ.บางกอก โพสต์ (POST) เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานระยะที่ 1 กรณีงบการเงินประจำปี 2563 มีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยตลาดหลักทรัพย์ได้หยุดการซื้อขายในหุ้น 2 ตัวดังกล่าว

หลังจากนั้น ทาง 2 บริษัทก็ได้แจ้งแนวทางฟื้นฟูกิจการที่บริษัทเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นแล้ว
โดย THAI ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการฟื้นฟูกิจการ และมีแนวทางแก้ไขเหตุเพิกถอน ได้แก่ การเพิ่มทุน การแปลงหนี้เป็นทุน และแผนการปฏิรูปธุรกิจ

ส่วน POST อยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทุน หาโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจ และปรับโครงสร้างองค์กร


ตลาดหลักทรัพย์จึงเห็นควรให้ดำเนินการดังนี้

1. เปิดให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ THAI และ POST ระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2564 โดยผู้ลงทุนต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์

2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์

3. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดให้หลักทรัพย์ THAI และ POST มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ไม่เกิน 1 เท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 16 เมษายน 2564 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุดนี้ (Ceiling & Floor) ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของทั้งสองหลักทรัพย์จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

และเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะหยุดพักการซื้อขายหุ้นทั้งสองหลักทรัพย์ โดยขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่าบริษัทจะแก้ไขให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ หรือหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ภายในเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจจะพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนต่อไป

อย่างไรก็ดี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ และโปรดศึกษาข้อมูลของ THAI และ POST โดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, ความเห็นผู้สอบบัญชี, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, คณะกรรมการ และข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

stock2morrow

ศูนย์รวมความรู้เรื่องหุ้น ศูนย์รวมนักลงทุนรายย่อย ที่อยากรู้วิธีการลงทุนในหุ้นอย่างถูกต้องและได้กำไรอย่างยั่งยืน ติดตามเราได้ที่

www.stock2morrow.com 

FB: stock2morrow 

[email protected]


ดูบทความทั้งหมด

อะไรทำให้ 4 เดือนแรกของปี 64 มีนักลงทุนหน้าใหม่เปิดพอร์ตถึง 7 แสนราย

วัชราทิตย์ เกษศรี

ข่าวสารการลงทุน

8 พฤษภาคม 2564
433 Views

Fed เตือน ราคาสินทรัพย์เสี่ยงร่วง เหตุราคาสูงเกินจริง

วัชราทิตย์ เกษศรี

ข่าวสารการลงทุน

7 พฤษภาคม 2564
182 Views