ออมเงินใน Index Fund


มือใหม่เริ่มลงทุน

โดย stock2morrow
29 ธันวาคม 2564    |    1,402 Views

ครั้งหนึ่งวอเร็น บัฟเฟตต์ เคยแนะนำนักลงทุนไว้ว่า
"สำหรับนักลงทุนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการลงทุนเลย การลงทุนใน Index Fund จะให้ผลตอบแทนระยะยาวทีดีกว่า ..."

บัฟเฟตต์ยังแนะนำอีกด้วยว่า "ถ้าคุณสามารถสละเวลามาศึกษาเรื่องลงทุนเองอย่างน้อยสัปดาห์ละ 6 - 8 ชั่วโมงได้ก็สามารถลงทุนเองได้ แต่ถ้าไม่มีเวลาก็ให้ลงทุนแบบซื้อสะสมเป็นประจำในกองทุนรวมดัชนี ซึ่งเป็นวิธีการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงทั้งด้านสินทรัพย์และด้านเวลา เพราะทั้งสองสิ่งล้วนเป็นสิ่งสำคัญในการลงทุน"

กองทุนรวมดัชนี หรือ Index Fund คือกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่มีกลยุทธ์การบริหารการลงทุนลักษณะเชิงรับ (Passive Management) ที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นดัชนี โดยพยายามเลียนแบบให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง (Benchmark) ให้มากที่สุด
... เวลาเราพูดถึงในประเทศไทย มักจะอ้างอิงหุ้น เช่น ดัชนี SET50 Index, SET100 Index หรือดัชนีหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง เช่น หุ้นกลุ่มพลังงาน กลุ่มธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น ส่วนในต่างประเทศก็สามารถไปลงทุนในดัชนีตราสารหนี้ หรือสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ได้อีกด้วย

วิธีการลงทุนของกองทุนรวมดัชนี คือ ผู้จัดการกองทุนจะพยายามจัดสัดส่วนการลงทุนให้ล้อไปกับดัชนีอ้างอิง เช่น ถ้ากองทุนรวมดัชนีอ้างอิงกับ SET50 Index ก็จะลงทุนในหุ้นที่มีมาร์เก็ตแคปใหญ่ที่สุดทั้ง 50 ตัวในตลาดหุ้นไทย
 หรือถ้าอ้างอิงกับ SET100 Index ก็จะลงทุนในหุ้นที่มีมาร์เก็ตแคปใหญ่ที่สุดทั้ง 100 ตัวในตลาดหุ้นไทย
และถ้าอ้างอิงกับหุ้นกลุ่มพลังงาน หมายความว่า กองทุนรวมดัชนีจะเข้าลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานทั้งหมด


การบริหารการลงทุนในลักษณะนี้ ทำให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมดัชนีใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงมากที่สุด เช่น ถ้าผลตอบแทนของดัชนีที่ใช้อ้างอิงเพิ่มสูงขึ้น 10% มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ของกองทุนรวมดัชนีดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ้นใกล้เคียง 10% เช่นเดียวกันหากผลตอบแทนของดัชนีที่ใช้อ้างอิงปรับลดลง NAV ของกองทุนรวมดัชนีดังกล่าวก็จะปรับลดลงใกล้เคียงกัน

สำหรับการดูว่ากองทุนรวมไหน คือ กองทุนรวมดัชนี สามารถสังเกตจากชื่อกองทุนซึ่งจะตั้งตามดัชนีอ้างอิง เช่น กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 Index หมายถึงเป็นกองทุนรวมดัชนีอ้างอิงกับดัชนี SET50 Index หรือกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET Banking Sector Index ก็เป็นกองทุนรวมดัชนีอ้างอิงกับดัชนีหุ้นกลุ่มแบงก์
... นอกจากนี้   สามารถเข้าไปดูในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม โดยจะเขียนกำกับเอาไว้เลยว่าประเภทกองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมประเภทไหน อีกทั้งสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของแต่ละ บลจ. ซึ่งจะแยกกองทุนรวมตามนโยบายการลงทุนเอาไว้อย่างชัดเจน   โดยกองทุนรวมดัชนีก็เป็นหนึ่งในนั้น


ข้อมูลจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กล่าวว่าความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมดัชนีหุ้นนั้น เนื่องจากเป็นการเลือกลงทุนในหุ้น โดยมุ่งหวังให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมเกาะกลุ่มไปในทิศทางเดียวกับดัชนีอ้างอิงและไม่มุ่งเอาชนะผลตอบแทนเหนือดัชนีอ้างอิงเหมือนกับกองทุนรวมที่มีการบริหารการลงทุนลักษณะเชิงรุก (Active Management) โดยในหนังสือชี้ชวนจะบอกเอาไว้อย่างชัดเจนว่ากองทุนรวมดังกล่าวมีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก หรือเชิงรับ

ดังนั้น กองทุนรวมดัชนีหุ้นจึงมีความเสี่ยงต่ำกว่ากองทุนรวมทั่วไป โดยมีเพียงความเสี่ยงจาก ความผันผวนของดัชนีโดยรวมเท่านั้น แต่จะไม่มีความเสี่ยงจากการที่ผู้จัดการกองทุนบริหารกองทุนผิดพลาด เช่น เลือกลงทุนในหุ้นที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนตามที่คาด เพราะเมื่อกองทุนรวมดัชนีเลือกลงทุนตามเป้าหมายแล้ว ผลตอบแทนจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงมากที่สุด

ฉะนั้น  กองทุนรวมดัชนีจึงมีความเหมาะสมกับนักลงทุนมือใหม่ที่ต้องการเริ่มลงทุนในกองทุนรวมหุ้นแต่ยังไม่มีเวลาศึกษาข้อมูลว่ากองทุนรวมหุ้นกองไหนมีนโยบายการลงทุนและเลือกหุ้นที่เหมาะสมกับ ความต้องการของตัวเองหรือไม่

นอกจากนี้ กองทุนรวมดัชนี ยังเหมาะสมกับนักลงทุนที่มีเป้าหมายการลงทุนระยะยาว หรือวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ ด้วยวิธีการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยสม่ำเสมอ (Dollar Cost Averaging : DCA) เพราะหุ้นเหมาะกับการลงทุนระยะยาว เช่น 10 ปี, 20 ปี เป็นต้น ยิ่งลงทุนยาวเท่าไหร่ความเสี่ยงจะลดต่ำลงตามไปด้วย ขณะเดียวกันผลตอบแทนก็จะสูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

stock2morrow

ศูนย์รวมความรู้เรื่องหุ้น ศูนย์รวมนักลงทุนรายย่อย ที่อยากรู้วิธีการลงทุนในหุ้นอย่างถูกต้องและได้กำไรอย่างยั่งยืน ติดตามเราได้ที่

www.stock2morrow.com 

FB: stock2morrow 

[email protected]


ดูบทความทั้งหมด