ตี๋โบ๊โผล่หัวคุย

Mon 3 Feb, 2020 15:55 / 1 year ago

BANPU

 

วงเงินซื้อหุ้นคืน(ล้านบาท) : 5,000,000,000.00
วิธีการในการซื้อหุ้นคืน : ซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุดการซื้อหุ้นคืน : วันที่ 13 ก.ย. 2562 ถึงวันที่ 10 มี.ค.
2563

 

กลัวจะลืมจ้าที่รัก


14 comments
NATSUWAT 1 year ago on Mon 3 Feb, 2020 16:47 / 1 year ago แก้ไขล่าสุด: Mon 3 Feb, 2020 16:50 / 1 year ago
S2M Silver Member

ไอ๊ย่ะ Kbank  ข่าวดี/โครงการซื้อดอยคืน มีปันผลแถม !?

SPRC เขียวแล้วนะครับ

Turbo 1 year ago on Tue 4 Feb, 2020 04:01 / 1 year ago
S2M Platinum Member
เชื่อว่าไปต่อยาก โรงกลั่นนี้เคยหยุดทำการ
Turbo 1 year ago on Mon 3 Feb, 2020 18:42 / 1 year ago
S2M Platinum Member

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

พรุ่งนี้กลับมายืน 1500 .อีกครั้ง

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 19 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) นาง รวีพร คูหิรัญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/01/2563 2,000 187.00 ขาย Link
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) นาง รวีพร คูหิรัญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/01/2563 1,000 196.50 ขาย Link
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) นาง รวีพร คูหิรัญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/01/2563 400 199.50 ขาย Link
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) นาง รวีพร คูหิรัญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/01/2563 600 196.50 ขาย Link
เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GEL) นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/01/2563 939,300 0.14 ซื้อ Link
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) นาย มงคล สิมะโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/02/2563 54,700 2.68 ซื้อ Link
ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCON) นาย ชนะ โตวัน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/01/2563 238,500 0.33 ซื้อ Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ .(FTREIT) นาย ตรีขวัญ บุนนาค คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อาทิวรรณ บุนนาค) หน่วยทรัสต์ 03/02/2563 71,031 14.30 ซื้อ Link
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL) นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/01/2563 45,300 2.37 ซื้อ Link
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL) นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/02/2563 60,000 2.33 ซื้อ Link
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม) หุ้นสามัญ 31/01/2563 1,000,000 0.28 ซื้อ Link
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/01/2563 1,000,000 0.28 ซื้อ Link
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/01/2563 1,852,743,522 - รับโอน Link
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด) หุ้นสามัญ 30/01/2563 4,256,105,289 - รับโอน Link
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด () หุ้นสามัญ 30/01/2563 7,143,107,555 - รับโอน Link
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/01/2563 30,500 3.55 ซื้อ Link
สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX) นาย พิเชฐพงศ์ ศรีตะปันย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/01/2563 100,000 4.92 ขาย Link
สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX) นาย พิเชฐพงศ์ ศรีตะปันย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/01/2563 100,000 4.88 ซื้อ Link
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL) นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/01/2563 300,000 3.66 ซื้อ Link
Turbo 1 year ago on Mon 3 Feb, 2020 18:53 / 1 year ago
S2M Platinum Member

BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ล่าสุด 9.85
เปลี่ยนแปลง -0.25
%เปลี่ยนแปลง -2.48
วันก่อนหน้า 10.10
เปิด 10.00
สูงสุด 10.10
ต่ำสุด 9.80
ปริมาณ (หุ้น) 28,654,529
มูลค่า ('000 บาท) 284,044.67
ราคาเฉลี่ย ** 9.91

 

ERW : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ล่าสุด 4.28
เปลี่ยนแปลง -0.02
%เปลี่ยนแปลง -0.47
วันก่อนหน้า 4.30
เปิด 4.28
สูงสุด 4.36
ต่ำสุด 4.24
ปริมาณ (หุ้น) 26,623,009
มูลค่า ('000 บาท) 114,327.32
ราคาเฉลี่ย ** 4.29

ทั้งคู่รับจนท้อ

TRUE : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ล่าสุด 3.72
เปลี่ยนแปลง -0.04
%เปลี่ยนแปลง -1.06
วันก่อนหน้า 3.76
เปิด 3.78
สูงสุด 3.84
ต่ำสุด 3.72
ปริมาณ (หุ้น) 77,330,678
มูลค่า ('000 บาท) 290,846.33
ราคาเฉลี่ย ** 3.76

 

Turbo 1 year ago on Mon 3 Feb, 2020 18:55 / 1 year ago
S2M Platinum Member

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.05/06 แข็งค่าจากช่วงเช้าสวนทางภูมิภาค คาดตลาดคลายกังวลสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา-จับตาประชุม กนง.

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.05/06 แข็งค่าจากช่วงเช้าสวนทางภูมิภาค คาดตลาดคลายกังวลสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา-จับตาประชุม กนง.

เวียตเจ็ทเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2562 รายรับธุรกิจขนส่งทางอากาศโต 25% พร้อมขยายเครือข่ายการบินสู่อินเดีย เจาะตลาดที่มีผู้บริโภคมากกว่า 1.2 พันล้านคน

เวียตเจ็ทเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2562 รายรับธุรกิจขนส่งทางอากาศโต 25% พร้อมขยายเครือข่ายการบินสู่อินเดีย เจาะตลาดที่มีผู้บริโภคมากกว่า 1.2 พันล้านคน

Turbo 1 year ago on Mon 3 Feb, 2020 18:58 / 1 year ago
S2M Platinum Member

กราฟหุ้น BANPU.BK

กราฟหุ้น ERW.BK

 

กราฟหุ้น TRUE.BK

 

Turbo 1 year ago on Mon 3 Feb, 2020 18:59 / 1 year ago
S2M Platinum Member

NATSUWAT 1 year ago on Mon 3 Feb, 2020 19:19 / 1 year ago
S2M Silver Member

รวยมั้ยครับ

Turbo 1 year ago on Tue 4 Feb, 2020 04:02 / 1 year ago
S2M Platinum Member
เฮียสุวัดรวยคนเดียว ฉันออกไม่ได้ต้องอม
Turbo 1 year ago on Tue 4 Feb, 2020 04:06 / 1 year ago
S2M Platinum Member

 

ดาวเด้งดีช่วงแรก ท้ายแผ่ว

28,404.49+148.46 (+0.53%)

As of 3:56PM EST. Market open.
 
ของเรากองเสือกขาย วันนี้พวกมันมาเอาของจากรายย่อย
รายย่อยเฮ
 
Image result for ดีใจเฮ ภาพGIF"
Turbo 1 year ago on Tue 4 Feb, 2020 04:14 / 1 year ago
S2M Platinum Member

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ไฟ

Turbo 1 year ago on Tue 4 Feb, 2020 04:16 / 1 year ago
S2M Platinum Member

ประชุมหมอแก้ไขวิกฤตไวรัส

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

Turbo 1 year ago on Tue 4 Feb, 2020 04:17 / 1 year ago
S2M Platinum Member

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง ผ้าปิดปากหายไปไหน

NATSUWAT 1 year ago on Tue 4 Feb, 2020 06:53 / 1 year ago แก้ไขล่าสุด: Tue 4 Feb, 2020 07:01 / 1 year ago
S2M Silver Member

อ้าว น้ำมันดิบหลุด 50 ?!! ได้เวลาทัวร์นรกครับ

Turbo 1 year ago on Tue 4 Feb, 2020 09:46 / 1 year ago
S2M Platinum Member

หลุดแต่กลับมายืนครับ 50

วันนี้อะไรๆก็ดี พวกที่ร่วงมันอาจจะลากมาแรง

ขอให้โชคดีครับ

 

NATSUWAT 1 year ago on Tue 4 Feb, 2020 11:44 / 1 year ago แก้ไขล่าสุด: Tue 4 Feb, 2020 11:47 / 1 year ago
S2M Silver Member

SPRC ได้เวลาทำกำไร ขายทิ้งแล้วมั้ยครับ ขึ้นทุกวัน !?!?