มุมมองคุณพิชัย จาวลา กับระบบผลประโยชน์ใน SET ปัจจุบัน **


1 comment
philosophy 8 months ago on Fri 17 May, 2019 19:09 / 8 months ago
S2M Gold Member

ซื้อตอนนี้   โอกาสแพ้น้อยในระยะกลางถึงยาว  แต่อาจแพ้ในระยะสั้น
เลือกที่ ปันผลเกิน 5 % มีหลายตัวเลย