ทันหุ้น-สู้โควิด : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้เข้าซื้อกิจการของบริษัทผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 บริษัท จากบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด(มหาชน) หรือ UWC  รวมกำลังการผลิตติดตั้งรวม 26.9 เมกะวัตต์(MW) โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 851.2 ล้านบาท 

 

โดย 3 บริษัทที่เข้าซื้อจาก UWC ประกอบด้วย บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จำกัด หรือ UKB ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 MW ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา, บริษัท ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด หรือ UAB ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.5 MW ตั้งอยู่ที่ ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และบริษัท สตึกไบโอแมส จำกัด หรือ SBM ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 7.5 MW ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนมนต์อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

โดยเป็นการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัททั้ง 3 ที่ผู้ขายถืออยู่ในสัดส่วน 99.99% รวมทั้งหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายทั้งหมดที่ผู้ขายในฐานะเจ้าหนี้มีอยู่กับบริษัททั้ง 3 แห่ง 

 

ทั้งนี้บริษัททั้ง 3 แห่งหรือบริษัทเป้าหมายมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวม 23.5 MW และได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์(COD) แล้วตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย.2554, 6 ก.พ.2551 และ 16 มิ.ย.2554 ตามลำดับ การที่บริษัทเข้าซื้อบริษัทเป้าหมายจึงทำให้กลุ่มบริษัท มีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ COD แล้วเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มี 9 โครงการขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 89.1 MW เป็น 12 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 116.0 MW 

 

นอกจากนี้ภายหลังจากที่บริษัทเป้าหมายได้กลายเป็นบริษัทย่อยแล้ว ACE สามารถนำความรู้ ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ และจุดแข็งต่างๆ ที่มีในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล มาทำการปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรโรงไฟฟ้า การเดินเครื่องจักรและการบำรุงรักษา การบริหารเชื้อเพลิง การบริหารต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมทั้งต้นทุนทางการเงินของบริษัทเป้าหมายให้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้กับบริษัทเป้าหมาย และยังเป็นการเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่บริษัทอีกด้วย