https://www.ryt9.com/s/iq05/3141831

ทันหุ้น-สู้โควิด : UWC จัดทัพ ปรับโครงสร้างธุรกิจ หลังเจรจาขายโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 โรงให้ ACE 851 ล้านบาท เคลียร์หนี้เงินกู้โรงไฟฟ้ากว่า 320 ล้านบาท และเตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ 300 ล้านบาทก่อนกำหนด กด D/E จากเดิม 3.38 เท่า เหลือ 1.74 เท่า นำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ 20 สค.นี้

 

นายธีรชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด(มหาชน) หรือ UWC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งสำคัญ ด้วยการตัดขายธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก (Non Core)โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นธุรกิจเกี่ยวกับไฟฟ้าและเสาโทรคมนาคม ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์กว่า 53 ปี เพื่อให้ผลประกอบการพลิกฟื้นกลับมามีกำไรให้ได้เร็วที่สุด

 

บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นโรงไฟฟ้าชีวมวล กับบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด(มหาชน) หรือ ACEเพื่อขายโรงไฟฟ้า จำนวน 3โรง ประกอบด้วย บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จำกัด จังหวัดนครราชสีมา กำลังการผลิต 9.9 MW บริษัท ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังการผลิต 9.5 MW และบริษัท สตึก ไบโอแมส จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังการผลิต 7.5 MWโดยทั้ง 3 โรง มีกำลังการผลิตรวม 26.9MWในราคารวม 851 ล้านบาท โดยจะนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติในวันที่ 20 สิงหาคม 2563และจะทำการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563

 

การขายโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง 3แห่งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถลดภาระการค้ำประกันเงินกู้ของโรงไฟฟ้าที่มีกับธนาคาร กว่า 320 ล้านบาท และจะสามารถนำเงินที่ได้จากการขายไปชำระคืนหุ้นกู้ จำนวน300 ล้านบาท โดยจะเป็นการไถ่ถอนก่อนกำหนด ซึ่งจะทำให้บริษัทประหยัดดอกเบี้ยจ่ายเกือบ 10 ล้านบาท นอกจากนี้ จะทำให้บริษัทมีภาระหนี้สินและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง รวมทั้งจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ลดลงจาก 3.38 เท่า เหลือเพียง 1.74 เท่า ส่งผลให้ฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัทดีขึ้น

 

การจำหน่ายโรงไฟฟ้าทั้ง 3 โรงในครั้งนี้ เป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่ โดยบริษัทได้หยุดการดำเนินธุรกิจที่ไม่สร้างผลกำไร ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา อาทิ ธุรกิจพืชพลังงานและก๊าซชีวภาพธุรกิจโรงไม้สับในกัมพูชา จนถึงการขายโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง 3 แห่งในครั้งนี้ หลังจากนี้บริษัทจะสร้างการเติบโตและผลกำไรโดยเร็วที่สุด จากการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับระบบส่งไฟฟ้าและเสาเทเลคอมในต่างประเทศ ซึ่งจะสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว