GEN-I: ไขมุมมองความคิดการลงทุนในญี่ปุ่น ตอน2


"เป๊ก" ปุณยวีร์ จันทรขจร

GEN-I Generation Investor นักลงทุนสายพันธุ์ใหม่
เพราะโลกแห่งการลงทุน มีมากกว่าเรื่องของ "กราฟ" หรือ "งบการเงิน"
GEN-I รายการที่จะมาช่วยไขมุมมองความคิด ให้ชีวิตการลงทุนของคุณเปลี่ยนไป
ออกอากาศทาง E-Investor Channel www.efinancethai.com

"เป๊ก" ปุณยวีร์ จันทรขจร

GEN-I Generation Investor นักลงทุนสายพันธุ์ใหม่
เพราะโลกแห่งการลงทุน มีมากกว่าเรื่องของ "กราฟ" หรือ "งบการเงิน"
GEN-I รายการที่จะมาช่วยไขมุมมองความคิด ให้ชีวิตการลงทุนของคุณเปลี่ยนไป
ออกอากาศทาง E-Investor Channel www.efinancethai.com

ธนาเดช โสมะบุตร

GEN-I Generation Investor นักลงทุนสายพันธุ์ใหม่
เพราะโลกแห่งการลงทุน มีมากกว่าเรื่องของ "กราฟ" หรือ "งบการเงิน"
GEN-I รายการที่จะมาช่วยไขมุมมองความคิด ให้ชีวิตการลงทุนของคุณเปลี่ยนไป
ออกอากาศทาง E-Investor Channel www.efinancethai.com

ธนาเดช โสมะบุตร

GEN-I Generation Investor นักลงทุนสายพันธุ์ใหม่
เพราะโลกแห่งการลงทุน มีมากกว่าเรื่องของ "กราฟ" หรือ "งบการเงิน"
GEN-I รายการที่จะมาช่วยไขมุมมองความคิด ให้ชีวิตการลงทุนของคุณเปลี่ยนไป
ออกอากาศทาง E-Investor Channel www.efinancethai.com

นิจจรีย์ นิธินวกร (นานิ)

GEN-I Generation Investor นักลงทุนสายพันธุ์ใหม่
เพราะโลกแห่งการลงทุน มีมากกว่าเรื่องของ "กราฟ" หรือ "งบการเงิน"
GEN-I รายการที่จะมาช่วยไขมุมมองความคิด ให้ชีวิตการลงทุนของคุณเปลี่ยนไป
ออกอากาศทาง E-Investor Channel www.efinancethai.com

ธีรชาติ ก่อตระกูล (Max)

GEN-I Generation Investor นักลงทุนสายพันธุ์ใหม่
เพราะโลกแห่งการลงทุน มีมากกว่าเรื่องของ "กราฟ" หรือ "งบการเงิน"
GEN-I รายการที่จะมาช่วยไขมุมมองความคิด ให้ชีวิตการลงทุนของคุณเปลี่ยนไป
ออกอากาศทาง E-Investor Channel www.efinancethai.com

ธำรงชัย เอกอมรวงศ์ (หยง)

GEN-I Generation Investor นักลงทุนสายพันธุ์ใหม่
เพราะโลกแห่งการลงทุน มีมากกว่าเรื่องของ "กราฟ" หรือ "งบการเงิน"
GEN-I รายการที่จะมาช่วยไขมุมมองความคิด ให้ชีวิตการลงทุนของคุณเปลี่ยนไป
ออกอากาศทาง E-Investor Channel www.efinancethai.com

ธำรงชัย เอกอมรวงศ์ (หยง)

GEN-I Generation Investor นักลงทุนสายพันธุ์ใหม่
เพราะโลกแห่งการลงทุน มีมากกว่าเรื่องของ "กราฟ" หรือ "งบการเงิน"
GEN-I รายการที่จะมาช่วยไขมุมมองความคิด ให้ชีวิตการลงทุนของคุณเปลี่ยนไป
ออกอากาศทาง E-Investor Channel www.efinancethai.com

GEN-I Generation Investor นักลงทุนสายพันธุ์ใหม่
เพราะโลกแห่งการลงทุน มีมากกว่าเรื่องของ "กราฟ" หรือ "งบการเงิน"
GEN-I รายการที่จะมาช่วยไขมุมมองความคิด ให้ชีวิตการลงทุนของคุณเปลี่ยนไป
ออกอากาศทาง E-Investor Channel www.efinancethai.com

GEN-I Generation Investor นักลงทุนสายพันธุ์ใหม่
เพราะโลกแห่งการลงทุน มีมากกว่าเรื่องของ "กราฟ" หรือ "งบการเงิน"
GEN-I รายการที่จะมาช่วยไขมุมมองความคิด ให้ชีวิตการลงทุนของคุณเปลี่ยนไป
ออกอากาศทาง E-Investor Channel www.efinancethai.com

GEN-I Generation Investor นักลงทุนสายพันธุ์ใหม่
เพราะโลกแห่งการลงทุน มีมากกว่าเรื่องของ "กราฟ" หรือ "งบการเงิน"
GEN-I รายการที่จะมาช่วยไขมุมมองความคิด ให้ชีวิตการลงทุนของคุณเปลี่ยนไป
ออกอากาศทาง E-Investor Channel www.efinancethai.com
GEN-I Generation Investor นักลงทุนสายพันธุ์ใหม่
เพราะโลกแห่งการลงทุน มีมากกว่าเรื่องของ "กราฟ" หรือ "งบการเงิน"
GEN-I รายการที่จะมาช่วยไขมุมมองความคิด ให้ชีวิตการลงทุนของคุณเปลี่ยนไป
ออกอากาศทาง E-Investor Channel www.efinancethai.com
GEN-I Generation Investor นักลงทุนสายพันธุ์ใหม่
เพราะโลกแห่งการลงทุน มีมากกว่าเรื่องของ "กราฟ" หรือ "งบการเงิน"
GEN-I รายการที่จะมาช่วยไขมุมมองความคิด ให้ชีวิตการลงทุนของคุณเปลี่ยนไป

ชมสด ได้ทุกวันพุธ เวลา 11.00 - 11.30 น. ทาง E-Investor Channel www.efinancethai.com

GEN-I Generation Investor
โฉมใหม่ของรายการ Investor Club กับสาระความรู้ด้านการลงทุน ที่มากกว่าเรื่องของกราฟหรืองบการเงิน รายการนี้จะมาช่วยไขมุมมองความคิด ให้ชีวิตการลงทุนของคุณเปลี่ยนไป
ออกอากาศทาง E-Investor Channel www.efinancethai.com

ออกอากาศทาง www.efinancethai.com
ดำเนินรายการโดย
"คุณแอน" ศุภรัตน์ สุวรรณกุลวิไล
"คุณฟ้า" ศศิกุลวี ไพจิตร
Page: 1 of 2 page(s)
1   2   NEXT
 

รายการ GEN-I
เพราะโลกแห่งการลงทุน มีมากกว่าเรื่องของ "กราฟ" หรือ "งบการเงิน"
GEN-I รายการที่จะมาช่วยไขมุมมองความคิด ให้ชีวิตการลงทุนของคุณเปลี่ยนไป

ออกอากาศ ทุกวันพุธ เวลา 11.00 - 11.30 น. ทาง E-Investor Channel