เม่าปีกเหล็ก ตอน64 ชีวิตการลงทุนที่ออกแบบได้ของเม่า young blood
คุณนิก ชานน รุ่งเรืองไพฑูรย์
ออกอากาศทางกรุงเทพธุรกิจทีวี
ดำเนินรายการโดย
คุณโอภาส ถิรปัญญาเลิศ (ใหญ่ HI)
คุณอิสรีย์ ปัญญาดี