นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. stock2morrow.com ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โดยนโยบายนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อช่วยให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และทราบถึงทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์

2. stock2morrow.com จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายเป็นสำคัญ

3. stock2morrow.com จะมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การใช้ข้อมูลในทางที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ การเปิดเผยและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข การควบคุมและการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล รวมถึงตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีอยู่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่ stock2morrow.com ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการให้เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกตามที่มีการเชื่อมต่อบัญชี

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ stock2morrow.com จัดเก็บ

 • 4.1 ข้อมูลที่ผู้เข้าใช้บริการได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิก เช่น ชื่อสมาชิก (ชื่อ login), email, หมายเลขโทรศัพท์, วันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลสมาชิก โดยจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวบุคคลและป้องกันการปลอมแปลงตัวตน
 • 4.2 ข้อมูลที่ผู้เข้าใช้บริการได้ลงทะเบียนหลักสูตรสัมมนา เช่น ชื่อ-นามสกุล, ชื่อสมาชิก (ชื่อ login), email, หมายเลขโทรศัพท์, ชื่อหลักสูตรสัมมนา, วันที่ลงทะเบียน, วันที่สัมมนา โดยจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวบุคคลและป้องกันการปลอมแปลงตัวตน
 • 4.3 ข้อมูลที่ผู้เข้าใช้บริการได้ลงทะเบียนสั่งซื้อหนังสือ เช่น ชื่อ-นามสกุล, ชื่อสมาชิก (ชื่อ login), email, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่จัดส่งหนังสือ, ชื่อหนังสือที่ซื้อ, วันที่สั่งซื้อ, วันที่จัดส่ง โดยจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวบุคคลและป้องกันการปลอมแปลงตัวตน
 • 4.4 ข้อมูลของผู้แจ้งลบกระทู้ เพื่อจัดทำรายงานการแจ้งลบ
 • 4.5 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จัดเก็บตามข้อบังคับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
 • 4.6 ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการ
 • 4.7 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บเพื่อร่วมกิจกรรมกับทาง stock2morrow.com

5. การแชร์ข้อมูลกับผู้อื่นที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

 • 5.1 stock2morrow.com มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้บริการให้กับบริษัท และ/หรือธุรกิจในเครือของเรา และกับผู้ให้บริการอื่นที่ได้ผ่านการตรวจสอบ และทำทำข้อตกลงกันไว้แล้ว เพื่อให้พวกเขาดำเนินการบางอย่างในนามของเรา เป็นการสนับสนุนความสามารถ และให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานของผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจมีการดำเนินการต่อไปนี้ เช่น :
 • (1) เปิดใช้งานบางแอปพลิเคชัน หรือเว็บเบราว์เซอร์
 • (2) ส่งเนื้อหาข้อมูล และสื่อสารกับท่าน (เช่น ส่งอีเมล หรือเปิดเว็บไซต์)
 • stock2morrow.com เพียงแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวบนพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ สำหรับผู้อื่น เพื่อการดำเนินงานในนามของ stock2morrow.com เท่านั้น

 • stock2morrow.com อาจประมวลผล และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้บริการ กับผู้อื่นที่ผ่านการตรวจสอบ ตามที่ผู้ใช้บริการยอมรับ และอนุญาตให้ stock2morrow.com แบ่งปัน และประมวลผลข้อมูลดังกล่าว

 • ผู้อื่นดังกล่าว จะถูกห้ามมิให้ใช้แบ่งปัน หรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด และมีสัญญาข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เข้มงวด เพื่อคุ้มครองป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ

 • 5.2 ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า stock2morrow.com อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ stock2morrow.com เพื่อการดังต่อไปนี้ :
 • (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตอบสนองต่อคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย;
 • (2) สำหรับการบังคับใช้เงื่อนไขการใช้งานตามกฎหมาย, นโยบายส่วนบุคคล หรือตามนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ
 • (3) กระทำการตามความเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือหลีกเลี่ยงการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ;
 • (4) การกระทำอื่นใดของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสงสัยว่าอาจเป็นการฉ้อโกง, เป็นการละเมิด หรือกระทำผิดกฎหมาย ที่มีการร้องขอโดยหน่วยงานที่มีการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งสิทธิการพิจารณาเป็นไปตามดุลยพินิจของ stock2morrow.com แต่เพียงผู้เดียว

7. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของตนเมื่อใดก็ได้ โดยการถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลเป็นการ deactivate สถานะสมาชิกซึ่งอาจทำให้ผู้เข้าใช้บริการไม่ได้รับประโยชน์ในการเข้าใช้บริการบางอย่าง ดังนี้

 • 7.1 ผู้เข้าใช้บริการจะไม่สามารถเข้าถึงหน้า Profile ของตนเองได้อีก
 • 7.2 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่ง stock2morrow.com จะต้องจัดเก็บตามกฎหมายยังคงต้องจัดเก็บอยู่ต่อไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 • 7.3 กระทู้ที่ผู้เข้าใช้บริการได้เคยตั้ง หรือตอบไว้จะไม่ถูกลบออกไปด้วย โดยจะต้องทำการแจ้งลบเข้ามา ซึ่งทางแอดมินจะพิจารณาลบเช่นกระทู้ทั่วไป
 • 7.4 การถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่สามารถถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลประเภท data science ที่ได้จัดเก็บไปก่อนมีการแจ้งถอนความยินยอมได้ อย่างไรก็ตามการถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นผลให้ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ซึ่งได้ถอนความยินยอมไปใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตอีก

8. stock2morrow.com ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในลักษณะเจาะจงเป็นรายบุคคลแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • 9.1 เข้าใช้บริการทั่วไปมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (cookies) ได้โดยต้องนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ stock2morrow.com เช่น computer notebook, tablet, โทรศัพท์มือถือมาที่สำนักงานใหญ่เว็บไซต์ stock2morrow.com
 • 1) บัตรประชาชน
 • 2) email ที่ได้ใช้ลงทะเบียน
 • 3) ชื่อสมาชิก (ชื่อ login)
 • 4) รหัสผ่าน มาที่สำนักงานใหญ่เว็บไซต์ stock2morrow.com)
 • 9.2 ผู้เข้าใช้บริการทั่วไปมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของเรานั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

10.การตกลงยินยอม

ก่อนที่ผู้ใช้บริการจะตกลงสมัครเป็นผู้ใช้บริการในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องอ่านและยอมรับเงื่อนไขทุกประการตามข้อตกลงนี้ และตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

ทั้งนี้ การที่ผู้ใช้บริการได้เข้ามาใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่า ผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันตนตามข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งรายละเอียดจะปรากฏตามข้างล่างนี้และตามลิงค์ต่างๆ ที่ stock2morrow.com ได้แสดงไว้ และรวมถึงผู้ใช้บริการได้ยินยอมผูกพันตนตามเงื่อนไขที่อาจจะได้มีการแก้ไขหรือปรับปรุงในอนาคต และหมายความรวมไปถึงว่า ผู้ใช้บริการเข้าใจและเห็นชอบกับข้อตกลงดังกล่าวด้วย และการที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการภายหลังจากการแก้ไขหรือปรับปรุงเงื่อนไขตามข้อตกลงนี้ ถือว่า ผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวซึ่ง stock2morrow.com ได้ปรับปรุงและแก้ไขแล้วด้วย หากผู้ใช้บริการได้อ่านข้อตกลงนี้ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายและระเบียบข้อบังคับของ stock2morrow.com แล้วไม่เห็นด้วยและไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ นั้น ขอให้ผู้ใช้บริการยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้

หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยหรือแนวทางในการจัดการนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท สามารถแจ้งให้ฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าของบริษัททราบทาง

Email : [email protected] Messenger https://m.me/stock2morrowFB หรือตามที่อยู่ด้านล่างนี้
บริษัท สต็อคทูมอร์โรว์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ห้อง 2704 ชั้น 27 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel : 02-632-0645 , Fax : 02-632-0646