นโยบายการคืนเงิน

คอร์สสัมมนา

กรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะยกเลิกสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนวันสัมมนาบริษัทจะคืนเงินค่าสัมมนาให้ 80% จากยอดชำระทั้งหมด ทั้งนี้หากลูกค้าแจ้งน้อยกว่า 7 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทุกกรณีในการคืนค่าสัมมนา

ซื้อหนังสือ

กรณีลูกค้าแจ้งหนังสือชำรุด ทางบริษัทจะจัดส่งหนังสือเล่มใหม่ให้ตามที่อยู่ของลูกค้า โดยส่งรูปถ่ายหนังสือที่ชำรุด ส่งมาที่ line หรือ facebook stock2morrow สำหรับการการซื้อหนังสือ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทุกกรณีในการคืนค่าเงิน